Integritetspolicy

Integritetspolicy för Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås, nedan kallad FAS V, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

FAS V för ett medlemsregister med personuppgifter som behövs för att bedriva föreningens verksamhet, som omfattar medlemsmöten, kurser, friluftsaktiviteter, studiebesök, resor m.m. Namn, födelseår-månad-dag, postadress, telefonnummer, e-postadress, inträdesår och uppgift om betald medlemsavgift är grunduppgifter för medlemskap i föreningen. Föreningen behöver uppgifterna för att skicka ut program och information om verksamheten, påminnelse om medlemsavgift och deltagaravgifter, kontakta deltagare i samband med aktiviteter m.m. samt för att kunna söka föreningsbidrag till pensionärsorganisationer från Västerås stad.

Föreningen har en hemsida och ett bokningsprogram kopplat till hemsidan, där medlemmarna kan boka många aktiviteter. Namn, e-postadress och telefonnummer krävs för bokning via hemsidan. Alternativt kan bokning göras per telefon till bokningsansvarig. Det är då inte krav på att ange e-postadress. Kursanmälan görs med e-post eller telefon till den som är bokningsansvarig.  

Vid föreningens aktiviteter sker fotografering. Fotona används utan namnuppgift på föreningens hemsida samt i föreningens programhäften och någon gång för införande i lokaltidning. Om någon inte vill vara med på bild respekteras det.

Inga personuppgifter lämnas till tredje part, utom till Medborgarskolan vad gäller kursverksamheten samt till vissa arrangörer som på uppdrag av föreningen ordnar resor för föreningens medlemmar och där personuppgifter krävs.

FAS V är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som används vid:

  • hantering av medlemskap i FAS V. Du blir medlem genom att lämna erforderliga personuppgifter via e-post, brev, telefon eller via särskild rutin från föreningens hemsida samt betala medlemsavgiften.
  • hantering av medlemsregistret. Vid utträde ur föreningen tas personuppgifterna bort från medlemsregistret. Medlem som inte betalat årsavgift före årsstämman avförs ur registret.
  • kontakter med medlemmarna för information, allmän och i samband med aktiviteter
  • medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner såsom medlemsavgifter, kursavgifter och andra deltagaravgifter för föreningens aktiviteter.
  • ekonomiadministration
  • sammanställning av statistik och uppföljning
  • besök på föreningens hemsida. Hemsidan är öppen för alla utan inloggningskod, utom en mindre del av informationen, som endast styrelsen har tillgång till.
  • publicering av material på hemsidan
  • bokning av aktiviteter via föreningens hemsida eller till bokningsansvarig
  • hantering av arkiverat material

Personuppgifterna raderas då de inte längre behövs för föreningens verksamhet.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

En styrelsemedlem för medlemsregistret. Denne är också föreningens personuppgiftsbiträde (PUB). En annan styrelsemedlem ansvarar för hemsidan, inklusive bokningsprogrammet. Ytterligare en person har full behörighet till hemsideprogrammet.

Se hemsidan för kontaktuppgifter.

Föreningens styrelsemedlemmar, programkommitténs medlemmar samt de bokningsansvariga har tillgång till medlemsregistret och uppgift om betalda deltagaravgifter. De bokningsansvariga har även tillgång till bokningsuppgifter. Kursadministratörer har tillgång till personuppgifter och uppgifter om betalda kursavgifter för de aktiviteter de ansvarar för.

Vilka rättigheter har du?

Du som medlem i föreningen har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Vill du utöva dina rättigheter eller om du har frågor om föreningens personuppgiftsbehandling kontaktar du föreningen via fasvast@telia.com eller någon i styrelsen. Styrelsemedlemmarnas e-postadress och telefonnummer finns i föreningens tryckta program och på hemsidan.

Önskemål om ändring/korrigering av personuppgifter kan lämnas via hemsidan under ”Uppdatera kontaktuppgifter” eller till föreningens personuppgiftsbiträde (PUB). Se hemsidan för kontaktuppgifter.

Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknandet och förnyelse av medlemskap.