"Rubbish talk" vid besök på Vafab Miljö  (Se Lennarts bilder från besöket under "Läs mer")

Vi var 28 medlemmar som samlades i Återvinningshuset hos Vafab miljö på Gryta den 7 september för att få veta mer om vad som händer med det avfall som vi lämnar ifrån oss. Det är stora mängder avfall, ca. 480 kg per person och år, berättade Kaj Vallin från Vafab i sin intressanta presentation. Beroende på vår livsstil med "slit och släng" ökar  den mängden hela tiden vilket ställer krav på samhället att ta hand om avfallet på ett bra sätt.

Kaj beskrev den så kallade avfallstrappan som börjar längst ner med deponering vilket sker i mycket liten omfattning i Sverige idag. Nästa steg är förbränning som ökat med de problem som detta medför. Återvinning är nästa steg som vi bör öka ytterligare även om vi i Västerås och Sverige är duktiga på detta. Nästa trappsteg är återanvändning som bör stimuleras genom en ökad handel med och användning av begagnade prylar på olika sätt. Det sista och bästa sättet är naturligtvis att minska avfallsmängden genom en minskad konsumtion av olika varor. Så budskapet var väldigt tydligt, konsumera mindre så sparar vi på jordens resurser.
Vi fick även en beskrivning av den biogasanläggning som finns på Gryta dit våra "bruna påsar" med matavfall forslas för att omvandlas till biogas. Den färdiga gasen pumpas sedan i en ledning ner till VLs buss depot vid Ängsgärdet där biogasen i stor utsträckning används som bränsle i VLs bussflotta. Tack vare biogasen räknar VL med att 95 % av bränslebehovet i bussarna skall vara fossilfritt år 2020.
Lennart Granath