Aktiva Seniorer Västerås

Föreningsstadgar (senast justerade på förbundsstämman 2016)

§ 1 Ändamål och omfattning
Förening av Aktiva Seniorer skall i enlighet med förbundets program och stadgar främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. (Se http://aktivaseniorer.com/index.php/forbundsinfo/stadgar-aktiva-seniorer)

§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av alla seniorer.

§ 3 Organisation
Föreningens geografiska verksamhetsområde och vilket samrådsområde föreningen skall tillhöra fastställs av respektive förening i samråd med förbundsstyrelsen.

§ 4 Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Mom 1
Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Representanter för förbundsstyrelsen äger närvaro- och yttranderätt.

Mom 2

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Kallelse sändes av föreningsstyrelsen senast fyra veckor före stämman. Kallelse skall för kännedom sändas till Förbundsstyrelsen. Handlingar till föreningsstämma skall finnas tillgängliga senast två veckor före stämman.

Mom 3

Extra föreningsstämma skall sammankallas om förbundsstyrelsen, föreningsstyrelsen eller föreningsrevisorn gör framställan härom. Kallelse till extra föreningsstämma utsändes senast två veckor före stämman.

Mom 4
Beslut må fattas med acklamation. Omröstning vid föreningsstämma sker, öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske. Ordförande har utslagsröst vid öppen omröstning. Vid sluten omröstning skiljer lotten. Röstning får ej ske med fullmakt. Är ordförande ej röstberättigad avgör lotten även vi öppen omröstning.
Ledamot av föreningsstyrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisor. I övrigt sker förhandling enligt Förhandlingsordning Bilaga.

Mom 5
Motioner till föreningsstämma kan väckas av föreningsmedlem, som erlagt fastställd årsavgift. De skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.

Mom 6
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna
Val av vice ordförande för stämmoförhandlingarna
Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan upptaga till behandling
Fastställande av föredragningslista
Föreningsstämmans behöriga utlysande
Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning
Revisorns berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av överskott respektive täckande av underskott
Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom.
Motioner från enskilda medlemmar
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Val: Mandatperiodens längd för styrelsens ledamöter fastställs av respektive föreningsstämma, dock högst två (2) år, därefter ev omval. Vid valen skall successiv tillsättning beaktas.

Val av föreningsordförande
Val av vice föreningsordförande
Val av minst tre (3) övriga ledamöter i föreningsstyrelsen
Val av en revisor jämte suppleant
Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter.

Valberedningen skall vid stämman lägga fram förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant samt, efter samråd med styrelsen, ledamöter i valberedningen.
Frågor, vilka stämman beslutat uppta till behandling

§ 5 Föreningsstyrelse
Föreningsstyrelsen leder och svarar för föreningens verksamhet mellan stämmorna.

Mom1
Föreningsstyrelsen består av föreningsordförande, vice ordförande och övriga av stämman valda ledamöter. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av ledamöterna plus en är närvarande.
Föreningsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Mom2
Föreningsstyrelsen skall fastställa verksamhetsplan och budget för föreningen, förvalta föreningens medel och övrig egendom, ansöka om kommunbidrag och övriga för föreningen aktuella bidrag, avgiva verksamhetsberättelse samt utfärda kallelse till föreningsstämma.

Mom3
Föreningsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott bestående av minst tre ledamöter. Arbetsutskottet får ej bilda egen majoritet i styrelsen.

§ 6 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman. Medlem, som ej erlagt årsavgift, saknar rösträtt vid föreningsstämma och kan uteslutas ur föreningen.

Nya medlemmar som tillkommer under årets sista kvartal betalar vid inträdet gällande årsavgift för det kommande året. Avgiften inkluderar då de kvarvarande månaderna för innevarande år. Detta innebär att medlemmen registreras som medlem det år betalningen kommit föreningen tillhanda, men intäkten periodiseras till kommande år och tas upp som intäkt först året efter det att inbetalningen gjorts.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår, 1 januari – 31 december.

§ 8 Redovisning
I årsrapport redovisas balansomslutning, likvida medel och årets resultat samt antalet medlemmar per 31 december föregående år. Inbetalning av årsavgiften skall ske senast den 31 mars.

§ 9 Upplösning
Eventuell upplösning beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. Upplöses förening tillfaller medlemsregister och tillgångar förbundet. Tillgångarna kommer att fonderas under fem (5) år för att användas vid eventuell nystart.

Sammanläggs Aktiva Seniorföreningar tillfaller nettotillgångarna den nya föreningen.

§ 10 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av ordinarie föreningsstämma genom beslut med minst 2/3 majoritet. För att äga giltighet skall sådant beslut godkännas av förbundsstyrelsen.

____________________________________________________________________________

Bilaga

Förhandlingsordning vid Aktiva Seniorers stämma

1 Beredning
Beredning i särskild utskott kan vid stämman ske av följande ärenden:
  - Styrelsens verksamhetsberättelse
  - Revisorns berättelse
  - Fastställande av balansräkning. Förslag till disponerande av rörelseöverskott respektive 
    täckande av underskott
  - Fråga om ansvarsfrihet för räkenskaper och övrig förvaltning
  - Framställningar och förslag från styrelsen
  - Motioner
  - Arbetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Beredning av val sker av valberedningen.
De särskilda utskotten väljs av stämman efter förslag från styrelsen. Utskotten utser inom sig ordförande och sekreterare efter förslag från styrelsen.

2 Yttranderätt
Yttranderätt tillkommer förtroendevalda och tjänstemän inom Aktiva Seniorer samt av styrelsen inbjudna personer.

3 Förslagsrätt
Förslagsrätt tillkommer röstberättigade personer. Yrkande skall på ordförandens begäran lämnas skriftligt.

4 Rösträtt
Rösträtt tillkommer styrelsens ledamöter samt valda ombud i enlighet med stadgarna. Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i votering angående ansvarfrihet för denna eller i val av revisorer.
Röstberättigade personer skall vara upptagna i en röstlängd, som fastställs av stämman. Varje person i röstlängden äger en röst även om samma person förekommer i röstlängden mer än en gång.

5 Valbarhet
Valbar i de val, vilka stämman obligatoriskt har att verkställa, är varje nominerad person.

6 Tidsbegränsning
Tidsbegränsning för debattinlägg kan införas efter beslut av stämman.

7 Proposition
För ärenden beredda av särskilda stämmoutskott gäller, att utskottets yrkande är huvudproposition. Till behandling upptages därutöver i förekommande fall styrelsens avvikande förslag som kontraproposition (eller, om ytterligare yrkanden görs, som förslag till kontraproposition).

På motion i ursprunglig form ställes icke proposition, såvida icke motionsyrkandet i plenum väckts av person med förslagsrätt. Yrkandet blir i så fall kontraproposition (eller förslag till kontraproposition). Reservation, som gjorts i utskott, måste på nytt tas upp som förslag i plenum för att komma under omröstning. Yrkandet blir då kontraproposition (eller förslag till kontraproposition).

Innebär propositionen, som därvid erhåller majoritet, förslag till uttalande eller åtgärd, ställes slutligen detta förslag mot avslag.

För ärenden vilka icke utskottsbehandlats gäller, att ordföranden fastställer huvudpropositionen.

8 Votering
Beslut må fattas med acklamation. Begärs votering skall den ske öppet utom vid personval, då sluten votering skall ske. I händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst vid öppen votering. Vid sluten votering skiljer lotten. Votering får icke ske medels fullmakt eller genom ombud.

Vid öppen votering må beslut fattas efter provvotering, varvid röstkort kan begagnas. Begäres rösträkning eller skall sluten votering ske, avger de röstberättigade sitt votum i den ordning röstlängden anger.

Vid personval skall valsedel upptaga det antal namn valet gäller.

9 Reservation
Reservation kan ske muntligt eller skriftligt. Skriftlig reservation skall vara inkommen till stämmosekreteraren senast 7 dagar efter stämmans avslutande.

10 Övrigt
Tvistiga frågor rörande förhandlingsordningen avgörs i övrigt i enlighet med tillämpliga delar av kommunallagen. Kan så icke ske, beslutar stämman från fall till fall.