Aktiva Seniorer Västerås

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

vid FÖRENINGEN AKTIVA SENIORER i Västerås ordinarie årsstämma, onsdagen den 7 mars 2018 

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av 2 justerare för stämmoprotokollet tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Stämmans behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelsen för 2017, inklusive ekonomisk redovisning
 9. Revisionsberättelsen för 2017
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive täckande av underskott 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
 12. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
 13. Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för kännedom 
 14. Motioner från enskilda medlemmar
 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2019)
 16. Val av föreningsordförande
 17. Val av vice föreningsordförande
 18. Val av övriga styrelseledamöter
 19. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
 20. Val av valberedning, minst tre ledamöter
 21. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
 22. Arvoden
 23. Övriga frågor som årsstämman beslutat ta upp till behandling
 24. Stämman avslutas

 Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 7 mars 2018 kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås.
Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras på föreningens telefon eller via e-post till föreningen eller någon styrelsemedlem.
Du som vill delta i efterföljande middag med dans måste anmäla dig via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren, telefon 021-80 40 91.
Styrelsen

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 7 mars 2018 kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås.
Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras på föreningens telefon eller via e-post till föreningen eller någon styrelsemedlem.
Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Du som vill delta i efterföljande middag med dans måste anmäla dig via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Margaretha Holmgren, telefon 021-80 40 91 fr.o.m. kl. 09.00 den 8 januari.
Styrelsen

  

1.      Föreningens ordförande Kjell Swärd öppnade stämman och hälsade välkommen. Han påbjöd därefter en tyst minut för att hedra under det gångna året avlidna föreningsmedlemmar.

 

2.      Till ordförande för stämman valdes Esbjörn Larsson, till vice ordförande Kjell Swärd och till sekreterare Eva Johansson.

 

3.      Till justerare av stämmoprotokollet, tillika rösträknare, valdes Sten Palmgren och Elisabeth Nilsson.

 

4.      Stämman beslutade att deltagarlistan med 205 medlemmar ska gälla som röstlängd.

 

5.      Inga övriga frågor anmäldes.

 

6.      Stämman fastställde utlagd föredragningslista.

 

7.      Det fastställdes att stämman varit behörigen utlyst. I Vårprogrammet 2017, som distribuerades till medlemmarna under december 2016, fanns kallelse till stämman. Information om stämman har också funnits tillgänglig på föreningens hemsida i mer än fyra veckor.

 

8.      Verksamhetsberättelsen för 2016, föreningens 23:e verksamhetsår, hade delats ut på stämman. Den kommenterades av Kjell Swärd. Han inledde med att presentera styrelsen, programkommittén, valberedningen, bokningsansvariga och ytterligare några av de ca 50 aktiva funktionärer som föreningen har. Kjell tackade alla funktionärer för en fantastisk insats och årsmötet gav alla en varm applåd.

 

       Kjell fortsatte med att gå igenom lite om vad som hänt under året. Föreningens ekonomi är god. Föreningen satsar på hög kvalitet i verksamheten, t.ex. god standard på hotell och mat vid resor. Vår förening är en av de största FAS-föreningarna i landet. Antalet medlemmar ökade under 2016 med 52 personer till 1748 vid årets slut. Av dessa var ca 250 nya medlemmar. Ca 200 ströks ur medlemsregistret. Andelen kvinnor är ca 62 %. Kjell uppmanade deltagarna att ta med sig sina män och manliga vänner till föreningens aktiviteter. Informationsmöten med nya medlemmar har hållits och som vanligt en funktionärsträff med information och tid för synpunkter på verksamheten från funktionärerna. Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information och reportage. Under hösten testades ett nytt bokningsprogram knutet till hemsidan. Verksamheten med Månadsmöten, Seniorcaféer, resor, studiebesök, kurser, dataverksamhet mm har fortsatt i samma omfattning som tidigare. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

      Kjell Swärd kommenterade även balans- och resultatrapporterna. Omsättningen år 2016 var

      1 106 485 kronor. Där ingår inte de långresor, där en resebyrå skött arrangemangen.

 

9.      Revisorn Monica Thomas läste upp revisionsberättelsen för 2016. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att vinsten tillförs föreningens egna kapital samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

      Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

  

10.  Resultat- och balansräkningarna fastställdes av stämman, som också beslutade att årets vinst 123 100,80 läggs till föreningens egna kapital.

 

11.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

12.  Föreningsstyrelsen hade inte några framställningar eller förslag.

 

13.  Styrelsen har inte tagit fram någon särskild verksamhetsplan, utan anser att det utdelade vårprogrammet och det höstprogram som beräknas vara färdigställt under maj i år utgör föreningens verksamhetsplan för 2017.  Kjell Swärd informerade även om föreningens budget för 2017. Som tidigare planeras att månadsmötena får gå med underskott, så att vi kan satsa på riktigt bra program. Styrelsen planerar en fest i Konserthuset den 27 oktober i år. Även den beräknas gå med underskott.

      Inga frågor eller synpunkter finns att redovisa.

 

14.  Två motioner undertecknade av Elisabeth Andersson (ej närvarande), hade lämnats till styrelsen. Den ena innehåller förslag om att föreningens bussresor ska utgå från Västerås centrum, eftersom det underlättar för deltagare som åker buss till samlingsplatsen och det är ur miljösynpunkt bättre än vid Arosvallen.

      Rune Lindgren yttrade sig och instämde i vad Elisabeth Andersson skrivit.

      Styrelsen hade skrivit ett yttrande över motionen med motivering för att bibehålla de påstigningsplatser som hittills använts.

      Beslutades att den nya styrelsen tar upp frågan igen på kommande styrelsemöte för beslut. 

 

      I den andra motionen föreslår Elisabeth Andersson ändring till andra dagar än torsdag för besök och utflykter, eftersom många är upptagna på torsdagar och därför aldrig kan följa med.

      Styrelsen hade skrivit ett yttrande över motionen om att detta är en prioritering av medlemmen.

      Motionen avslogs.

 

      Motionerna samt styrelsens yttrande bifogas.

 

15.  Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kr för år 2018. 

 

16.  Föreningens vice ordförande Ola Sunesson omvaldes på 2 år.

 

17.  Till övriga ledamöter valdes:

Eva Johansson, omval 2 år

      Siv Andersson, omval 2 år

      Lennart Granath, omval 2 år

      Agneta Björs, omval 2 år

      Gun Lantz, omval 2 år

      Eva Droege, suppleant, nyval 1 år

 

Samtliga val skedde med acklamation.

      Kjell Swärd, Liliane Thilenius, Stiern Ulander och Leif Stogardt kvarstår ett år.

 

18.  Till revisorer valdes:

      Monica Thomas, omval 1 år

      Bengt G Andersson, nyval 1 år

      Christer Lundkvist, suppleant, nyval 1 år.

 

  

19.  Till valberedning för ett år valdes:

      Gull Jonsson, sammankallande, omval

      Monica Thomas, omval

      Birgitta Holm, nyval

      Esbjörn Larsson, nyval

 

20.  Styrelsen fick i uppdrag att välja ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma.

 

21.  Kjell Swärd informerade om att styrelsens ledamöter inte erhållit arvoden, utan endast mindre kostnadsersättningar, som beslutats av styrelsen. Stämman godkände att samma förfarande och nivåer används för år 2017.

 

22.  Inga övriga frågor fanns att behandla.

 

23.  Esbjörn Larsson initierade ett fyrfaldigt hurra för styrelsen och vår fina förening, Aktiva Seniorer i Västerås.

 

Kjell Swärd tackade Esbjörn Larsson för gott ordförandeskap under stämman.

Därefter avtackade han Ola Fall, som varit med i programkommittén sedan 2009 och gjort en stor insats, bl.a. har han ordnat många mycket uppskattade besök på Mälarenergi.

                          

Kjell Swärd förklarade stämman avslutad.

 

                Vid protokollet:                          Justeras:

 

 

           

       Eva Johansson                           Sten Palmgren                       Elisabeth Nilsson