Aktiva Seniorer Västerås

  

1.      Föreningens ordförande Kjell Swärd öppnade stämman och hälsade välkommen. Han påbjöd därefter en tyst minut för att hedra under det gångna året avlidna föreningsmedlemmar.

 

2.      Till ordförande för stämman valdes Esbjörn Larsson, till vice ordförande Kjell Swärd och till sekreterare Eva Johansson.

 

3.      Till justerare av stämmoprotokollet, tillika rösträknare, valdes Sten Palmgren och Elisabeth Nilsson.

 

4.      Stämman beslutade att deltagarlistan med 205 medlemmar ska gälla som röstlängd.

 

5.      Inga övriga frågor anmäldes.

 

6.      Stämman fastställde utlagd föredragningslista.

 

7.      Det fastställdes att stämman varit behörigen utlyst. I Vårprogrammet 2017, som distribuerades till medlemmarna under december 2016, fanns kallelse till stämman. Information om stämman har också funnits tillgänglig på föreningens hemsida i mer än fyra veckor.

 

8.      Verksamhetsberättelsen för 2016, föreningens 23:e verksamhetsår, hade delats ut på stämman. Den kommenterades av Kjell Swärd. Han inledde med att presentera styrelsen, programkommittén, valberedningen, bokningsansvariga och ytterligare några av de ca 50 aktiva funktionärer som föreningen har. Kjell tackade alla funktionärer för en fantastisk insats och årsmötet gav alla en varm applåd.

 

       Kjell fortsatte med att gå igenom lite om vad som hänt under året. Föreningens ekonomi är god. Föreningen satsar på hög kvalitet i verksamheten, t.ex. god standard på hotell och mat vid resor. Vår förening är en av de största FAS-föreningarna i landet. Antalet medlemmar ökade under 2016 med 52 personer till 1748 vid årets slut. Av dessa var ca 250 nya medlemmar. Ca 200 ströks ur medlemsregistret. Andelen kvinnor är ca 62 %. Kjell uppmanade deltagarna att ta med sig sina män och manliga vänner till föreningens aktiviteter. Informationsmöten med nya medlemmar har hållits och som vanligt en funktionärsträff med information och tid för synpunkter på verksamheten från funktionärerna. Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information och reportage. Under hösten testades ett nytt bokningsprogram knutet till hemsidan. Verksamheten med Månadsmöten, Seniorcaféer, resor, studiebesök, kurser, dataverksamhet mm har fortsatt i samma omfattning som tidigare. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 

      Kjell Swärd kommenterade även balans- och resultatrapporterna. Omsättningen år 2016 var

      1 106 485 kronor. Där ingår inte de långresor, där en resebyrå skött arrangemangen.

 

9.      Revisorn Monica Thomas läste upp revisionsberättelsen för 2016. Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs, att vinsten tillförs föreningens egna kapital samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

      Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

  

10.  Resultat- och balansräkningarna fastställdes av stämman, som också beslutade att årets vinst 123 100,80 läggs till föreningens egna kapital.

 

11.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

12.  Föreningsstyrelsen hade inte några framställningar eller förslag.

 

13.  Styrelsen har inte tagit fram någon särskild verksamhetsplan, utan anser att det utdelade vårprogrammet och det höstprogram som beräknas vara färdigställt under maj i år utgör föreningens verksamhetsplan för 2017.  Kjell Swärd informerade även om föreningens budget för 2017. Som tidigare planeras att månadsmötena får gå med underskott, så att vi kan satsa på riktigt bra program. Styrelsen planerar en fest i Konserthuset den 27 oktober i år. Även den beräknas gå med underskott.

      Inga frågor eller synpunkter finns att redovisa.

 

14.  Två motioner undertecknade av Elisabeth Andersson (ej närvarande), hade lämnats till styrelsen. Den ena innehåller förslag om att föreningens bussresor ska utgå från Västerås centrum, eftersom det underlättar för deltagare som åker buss till samlingsplatsen och det är ur miljösynpunkt bättre än vid Arosvallen.

      Rune Lindgren yttrade sig och instämde i vad Elisabeth Andersson skrivit.

      Styrelsen hade skrivit ett yttrande över motionen med motivering för att bibehålla de påstigningsplatser som hittills använts.

      Beslutades att den nya styrelsen tar upp frågan igen på kommande styrelsemöte för beslut. 

 

      I den andra motionen föreslår Elisabeth Andersson ändring till andra dagar än torsdag för besök och utflykter, eftersom många är upptagna på torsdagar och därför aldrig kan följa med.

      Styrelsen hade skrivit ett yttrande över motionen om att detta är en prioritering av medlemmen.

      Motionen avslogs.

 

      Motionerna samt styrelsens yttrande bifogas.

 

15.  Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kr för år 2018. 

 

16.  Föreningens vice ordförande Ola Sunesson omvaldes på 2 år.

 

17.  Till övriga ledamöter valdes:

Eva Johansson, omval 2 år

      Siv Andersson, omval 2 år

      Lennart Granath, omval 2 år

      Agneta Björs, omval 2 år

      Gun Lantz, omval 2 år

      Eva Droege, suppleant, nyval 1 år

 

Samtliga val skedde med acklamation.

      Kjell Swärd, Liliane Thilenius, Stiern Ulander och Leif Stogardt kvarstår ett år.

 

18.  Till revisorer valdes:

      Monica Thomas, omval 1 år

      Bengt G Andersson, nyval 1 år

      Christer Lundkvist, suppleant, nyval 1 år.

 

  

19.  Till valberedning för ett år valdes:

      Gull Jonsson, sammankallande, omval

      Monica Thomas, omval

      Birgitta Holm, nyval

      Esbjörn Larsson, nyval

 

20.  Styrelsen fick i uppdrag att välja ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma.

 

21.  Kjell Swärd informerade om att styrelsens ledamöter inte erhållit arvoden, utan endast mindre kostnadsersättningar, som beslutats av styrelsen. Stämman godkände att samma förfarande och nivåer används för år 2017.

 

22.  Inga övriga frågor fanns att behandla.

 

23.  Esbjörn Larsson initierade ett fyrfaldigt hurra för styrelsen och vår fina förening, Aktiva Seniorer i Västerås.

 

Kjell Swärd tackade Esbjörn Larsson för gott ordförandeskap under stämman.

Därefter avtackade han Ola Fall, som varit med i programkommittén sedan 2009 och gjort en stor insats, bl.a. har han ordnat många mycket uppskattade besök på Mälarenergi.

                          

Kjell Swärd förklarade stämman avslutad.

 

                Vid protokollet:                          Justeras:

 

 

           

       Eva Johansson                           Sten Palmgren                       Elisabeth Nilsson

 

 

Styrelsen för föreningen AKTIVA SENIORER VÄSTERÅS lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2016 

Styrelsen har under året bestått av följande personer 
Ordförande                                                       Kjell Swärd                     Omval 2 år
Vice ordförande                                                Ola Sunesson                  Fyllnads 1 år
Sekreterare                                                       Eva Johansson                Kvarstår 1 år
Kassör                                                              Liliane Thilenius              Omval 2 år
Ledamot                                                           Gun Lantz                       Kvarstår 1 år
Ledamot                                                           Stiern Ulander                 Omval 2 år
Ledamot                                                           Leif Stogardt                   Omval 2 år
Ledamot                                                           Lennart Granath              Omval 1 år
Ledamot                                                           Siw Andersson                Kvarstår 1 år
Ledamot                                                           Agneta Björs                   Nyval 1 år
 
Revisorer har varit
Revisor                                                             Christer Lundkvist             Omval 1 år
Revisor                                                             Monica Thomas                Nyval 1 år
  
Valberedningen har bestått av                        Gull Jonsson                     Omval 1år
                                                                         Monica Thomas                Omval 1år
                                                                         Ola Sunesson                   Nyval 1 år 
 
Programkommittén har bestått av                 Lennart Granath
                                                                        Åsa Högström
                                                                        Rickard Grähs
                                                                        Ola Fall
                                                                        Siw Andersson
                                                                        Ola Sunesson (Seniorcaféer) 
 
Bokningsansvariga har varit                          Karin Fall
                                                                        Margaretha Hellman
                                                                        Margaretha Holmgren
                                                                        Berit Svanborg
                                                                        Åsa Högström                

 Allmänt 

Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås bildades 1993.  Detta är alltså föreningens 23:e verksamhetsår. 

Styrelsen har hållit 8 ordinarie sammanträden, ett extra sammanträde samt ett konstituerande sammanträde under 2016. 

Årsstämma med efterföljande middag och dans hölls den 9 mars 2016 i Syrianska Kulturcentret med drygt 200 medlemmar. 

Föreningens ekonomi är god, vilket gör att årsavgiften kan hållas låg, 100 kr per medlem. Resultat- och Balansrapport bifogas. 

Antalet medlemmar har under året ökat med 52 till 1748 vid årets slut. Antalet nya medlemmar 2016 var cirka 250 och cirka 200 personer har strukits ur medlemsregistret under året p.g.a. utebliven betalning av medlemsavgiften eller begäran om utträde. Under de senaste 5 åren har antalet medlemmar ökat med 425 personer och antalet nya medlemmar har ökat med 1330. Andelen kvinnor i föreningen är cirka 62%, medan männen svarar för cirka 38% 

Vi i styrelsen är naturligtvis mycket nöjda med det höga medlemsantalet. Det är också en stor utmaning för alla oss funktionärer att uppfylla de förväntningar som våra medlemmar ställer på föreningen. Vi är mycket uppmärksamma på och lyhörda för vad våra medlemmar önskar och förändrar programstrukturen allteftersom intressena ändras. Många av aktiviteterna blir emellertid snabbt fulltecknade. Styrelsen och programkommittén är väl medvetna om problemet och vi har liksom tidigare år dubblerat en hel del aktiviteter antingen omgående eller genom att samma aktivitet kommer med i nästkommande program. Det gör att huvuddelen av de som anmält sig till en aktivitet kommer med på densamma.

Tack vare kunniga och ambitiösa funktionärer är vårt utbud av aktiviteter mycket väl komponerat. Vår ambition är att vi skall ha hög kvalitet på alla våra arrangemang. 

Under hösten anordnades, liksom tidigare år, en funktionärsträff på Björnön, där bl.a. föreningens olika aktiviteter och utveckling diskuterades. I föreningen har vi ett 50-tal funktionärer, varav drygt 40 deltog i träffen, som avslutades med lunch på Björnögårdens servering. 

Aktiva Seniorers hemsida uppdateras kontinuerligt och där kan våra medlemmar följa vad som kommer att hända. Vi gör också en kort rapportering från alla resor, utflykter och studiebesök som genomförts.

Adressen är vasteras.aktivaseniorer.com

Under året har en ny funktion, ett bokningsprogram, installerats på hemsidan så att det nu går att boka vissa aktiviteter direkt via denna. För närvarande har cirka 92% av våra medlemmar e-postadress, och den siffran stiger efter hand. Vi har därmed lättare att kommunicera ut nyheter och händelser via e-post eftersom vi når fler och fler medlemmar.

 Information till medlemmarna sker genom följande: 

-       programhäften som skickas ut två gånger per år

-       hemsidan som uppdateras kontinuerligt

-       mail-utskick där så erfordras

-       muntlig information vid månadsmöten

-       VLT på ”Idag-sidan” under rubriken ”Föreningar”. 

Medborgarskolans lokaler, som föreningen får utnyttja dagtid, är utmärkta för kurser, studiecirklar, styrelsemöten etc. Den största lokalen rymmer uppåt 50 personer beroende på möblering. Den har vi utnyttjat bl.a. till informationsmöten för nya medlemmar. Medborgarskolans kopieringsresurser får utnyttjas av oss mot betalning. Ett 10-tal datorer står också till vårt förfogande för utbildningsändamål. Vi får hjälp av Medborgarskolans personal med en del administrativa uppgifter bl.a. statistikuppföljning. 

För att informera nya medlemmar om vår verksamhet har vi under året anordnat tre informationsmöten. Vi bjuder in de senaste nya medlemmarna. Hela styrelsen deltar i mötena. Totalt har 72 nya medlemmar hörsammat vår inbjudan, vilket betyder att cirka 30% av alla nytillkomna medlemmar tar del av vår föreningsinformation. Vi bjuder då också på kaffe och en godbit. 

Månadsmöten, Årsmöte och Jullunch

På månadsmötena ges aktuell information om kommande aktiviteter inom föreningen. Därefter följer underhållning, som pågår cirka 1 timme. Månadsmötena hålls sista tisdagen i varje månad utom i juni, juli och december. Under året har vi haft 9 månadsmöten i Växhuset, vilket fungerat mycket bra. Kaffe med förtäring har förberetts av Växhusets kafeteria till en för medlemmarna rimlig kostnad. 

Ett antal intressanta föredrag har hållits av bl.a. Västerås polismästare Per Ågren som gav oss sin syn på dagens kriminella mönster och vad som händer i samhället och hur vi med enkla medel kan skydda oss från inbrott m.m. Västmanlands nytillträdda landshövding Minoo Akhtarzand höll en inspirerande information om sin bakgrund och hur hon såg på vårt läns utveckling. Nästan fullt, cirka 200 personer, blev det i Växhuset. när Riksidrotts-förbundets ordförande, tidigare rikspolischef och landshövding Björn Eriksson kåserade om sitt liv på olika positioner. Han leder f.n. en kampanj mot det kontantlösa samhället. Totalt har 1 255 personer deltagit i nio månadsmöten, d.v.s. ett genomsnitt på 140 deltagare per månadsmöte. 

Vid årsstämman den 9 mars i Syrianska Kulturcentret deltog 207 personer i middagen. Efter middagen var det dans till Jonnys orkester från Virsbo. 

Jullunchen den 3 december, med efterföljande musikalisk underhållning av Milton Johansson, serverades, som seden är, i Hahrska Palatset. I jullunchen deltog 120 personer. 

Seniorcaféer 

Vid Seniorcaféerna, som hålls på förmiddagar i Konserthusets foajé, dricker vi en kopp kaffe med en liten smörgås, därefter följer ett föredrag i cirka 40 min. Föredragen skall vara av hög kvalitet och ha dagsaktuell karaktär. Under året har vi haft 5 Seniorcaféer som varit mycket populära och alla har varit välbesökta. Föredragshållare har bl.a. varit Roger Haddad från Västerås, som är ledamot i Justitieutskottet och suppleant i Utbildningsutskottet. Han berättade om sin bakgrund som invandrare och sin syn på dagens invandring, både fördelar och problem, t.ex. integrationsfrågor. Skolfrågor ligger honom varmt om hjärtat. Vid sista Seniorcaféet för året informerade Rickard Appelbom, journalist och flitig ledarskribent i VLT, om journalistlivets utveckling och det stundande valet av ny president i USA 

Totalt har 372 personer deltagit i Seniorcaféerna 

Resor, utflykter, studiebesök och teater

Programkommittén har även det här året arbetat fram förträffliga program för både våren och hösten. De lägger ner ett omfattande arbete på att göra aktiviteterna så attraktiva och varierande som möjligt för våra medlemmar, vilket visar sig i stor efterfrågan med snabbt fulltecknade aktiviteter och väntelistor som följd. 

Fyra Flerdagarsresor utomlands har genomförts med flyg från Arlanda till Prag, Rom och 2 till Osaka. Under april gjordes en 8-dagarsresa till Rom, Sorrento och Amalfikusten. Från Sorrento gjordes guidade utflykter till Capri och Villa San Michele, Pompeji, Positano och Amalfikusten. 40 personer deltog i denna resa. 

I september anordnades en 5-dagars resa till Prag där bl.a. Gamla staden och de judiska kvarteren besöktes. En rundtur med buss och båttur på floden Vitava ingick också i programmet.

När programkommittén planerade en resa till Japan under oktober blev det så många intresserade att det ordnades två 11-dagars resor dit med en veckas mellanrum. I Japan besöktes bl.a. storstaden Kyoto. Snabbtåget Shinkansen förde deltagarna till Odawara där en natt tillbringades i ett gästgiveri vid berget Fuji. En traditionell japansk måltid, sittandes på golvet, serverades med många rätter. De tre sista dagarna besöktes Tokyo med utmärkt guidning i den stora staden. 

Vid planeringen av längre resor är ambitionen att så mycket som möjligt skall ingå i priset, d.v.s. måltider, guidade turer, bra hotell, som ligger så nära centrum som möjligt, etc. Det betyder att eventuella tillkommande kostnader blir minimala, vilket man skall komma ihåg när man jämför resebyråernas priser för motsvarande resor. 

En 3-dagars resa till Göteborg genomfördes under maj. Det fina Operahuset besöktes och en båttur gjordes med en av Paddan-båtarna. Ett besök på det Ostindiska fartyget Götheborg kunde ordnas utöver alla planerade besök. 

Under våren gjordes 4 endagsresor bl.a. en resa till Gustavsbergs porslinsmuseum och Artipelag samt en resa till Gränna och Visingsö.   

Under hösten gjordes 6 endagsresor, bl.a. till Stockholms Stadshus och Kungliga Slottet samt till Sigtuna och Venngarns slott i september. En repris på populär resa till Riksdagen och Gamla Stan i Stockholm genomfördes under oktober. I november anordnades den traditionella resan till Julmarknaden i Hovstallarna och den magnifika Julkonserten i Blå Hallen.

Under våren gjordes en teaterresa till Stockholm där vi såg pjäsen ”En man som heter Ove” och under hösten gjordes ytterligare en Stockholmsresa för att se ”Oscarsteaterns Jubileumsrevy” . 

Under året har vi också varit med om ett flertal direktsända föreställningar i biografen Elektra i Västerås. Bl.a. såg vi i januari operan ”Pärlfiskarna” och i april operan ”Madame Butterfly” som båda var direktsända föreställningar från Metropolitan i New York. I oktober var det dags igen med en direktsänd föreställning från Bolsjojteatern med baletten ”Den gyllene åldern”. 

Vi har också provat på lite annorlunda aktiviteter såsom ”Med 60 knop på Mälaren” med 8 deltagare. Få deltagare, men oj så roligt. 

Studiebesök inom och utanför Västerås har genomförts till ett 20-tal företag, organisationer  och platser. 

Sammantaget har 2027 medlemmar deltagit i ovanstående arrangemang. 

 

Kurser, studiecirklar och friluftsliv 

Vi har under året fortsatt att bedriva en stor del av all kurs- och studiecirkel-verksamhet i Medborgarskolans lokaler. Förutom de sedvanliga aktiviteterna såsom Vattengymnastik, Seniorsnickarna och Mervetarna så startar vi nya kurser och studiecirklar. 

Under hösten startades en kurs under rubriken ”Vinprovning på konstgalleri”. Konstnär Anders Hultman visade sin konst samtidigt som de 20-talet deltagarna fick prova viner från Italien. En spännande idé som uppskattades. 

Ett par mycket intressanta studiecirklar genomfördes med rubriken ”Europa i förvandling” och ”Aktuella världspolitiska händelser”, 5 gånger under våren respektive hösten. Vår eminente föreläsare Stig Wahlström f.d. lärare vid försvarshögskolan i Stockholm har gett deltagarna omfattande och ingående information om de krig och oroligheter som finns på många platser i hela världen. 

Ett annat nytt inslag i vår studiecirkelverksamhet var ”Anundshög och Badelunda socken” där kursledaren Bengt Wallén gav en återblick över ett historiskt område i utkanten av Västerås. 

På musikens område har musikcirklar om bl.a. musikskaparna Bach och Shakespeare genomförts under ledning av Stellan Moberg, f.d. altviolinist i Sinfoniettan. 

Aktiviteten ”Konst, kultur och motion” var mycket populär. Åsa Högström från Aktiva Seniorers programkommitté, tog fram ett antal nytagna foton från ett 20-tal kända partier i centrala Västerås. Våra medlemmar fick sedan någon månad på sig att lista ut var dessa partier fanns. En liten prisutdelning avslutade aktiviteten. Cirka 130 medlemmar deltog. 

Kurser i Släktforskning har hållits både vår och höst och 17 deltagare har flitigt engagerat sig i dessa kurser. 

Totalt har drygt 510 medlemmar deltagit i kurser, studiecirklar och friluftsliv. 

Data 

Behovet av grundkurser i databehandling är fortfarande litet, men under våren kunde vi starta en grundkurs med 7 engagerade deltagare. Under hösten verkade det däremot inte finnas något behov av en sådan kurs. Det tyder på att våra nya medlemmar är kunniga i databehandling redan vid inträdet i vår förening, vilket är bra.

Däremot kvarstår ett stort intresse för att lära sig att använda en surfplatta. Där har vi även i år sett att iPadkurserna är betydligt populärare än Androidkurserna. Vi förstärkte lärarantalet på iPadkurserna redan under 2015 och den förstärkningen kvarstår. Nybörjarkursen var fulltecknad både under våren och under hösten medan fortsättningskursen hade några lediga platser under hösten. 

Kursen i Bildbehandling har även den varit fulltecknad både under våren och hösten. Det verkar finnas ett stort behov av att organisera och redigera alla digitala bilder, som vi tar idag. Tyvärr kunde inte alla intresserade få plats på kursen.

Operativsystemet Windows 10 ser ut att fortfarande vålla en del huvudbry. Under våren hade vi endast en frågestund i ämnet, men intresset var så stort att vi under hösten startade en kurs, som snabbt blev fulltecknad. 

Under hösten startade vi även en facebook-kurs, som snabbt blev fulltecknad. Tyvärr blev läraren sjuk och vi fick skjuta upp kursstarten, vilket medförde att några blev tvungna att hoppa av. 

Kursverksamheten har i år haft 98 deltagare, vilka har utnyttjat möjligheten att genom oss få sitt behov av datafortbildning tillgodosett. Dessutom har våra frågestunder, som under året handlat om surfplattor, Windows 10 och fotoredigering engagerat flera medlemmar. Tack vare ett 10-tal duktiga handledare håller vår verksamhet hög klass. 

Summering 

Som framgår av verksamhetsberättelsen ovan har året bjudit på många intressanta program och upplevelser och det gläder oss att medlemsantalet håller sig på en hög nivå. Summerar vi antalet deltagare för samtliga aktiviteter under året blir det mer än 4 600 deltagare, vilket är ungefär lika många som föregående år. 

Vi tackar alla inom och utom föreningen som bidragit till ökade kunskaper bland medlemmarna samt erbjudit en trivsam samvaro.

Styrelsen riktar ett särskilt tack till Medborgarskolan och dess duktiga och vänliga personal för all hjälp under verksamhetsåret. 

Styrelsen för föreningen Aktiva Seniorer i Västerås, 2017-02-15 

 

           Kjell Swärd                         Ola Sunesson                Eva Johansson 

 

           Liliane Thilenius                 Lennart Granath           Stiern Ulander 

 

           Gun Lantz                           Siw Andersson              Leif Stogardt 

 

                                                        Agneta Björs

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

vid FÖRENINGEN AKTIVA SENIORER i Västerås ordinarie årsstämma, onsdagen den 8 mars 2017 

 

1.       Stämman öppnas

2.       Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsstämman

3.       Val av 2 justerare för stämmoprotokollet tillika rösträknare

4.       Fastställande av röstlängd

5.       Anmälan av övriga frågor, vilka stämman kan ta upp till behandling

6.       Fastställande av föredragningslista

7.       Stämmans behöriga utlysande

8.       Verksamhetsberättelsen för 2016, inklusive ekonomisk redovisning

9.       Revisionsberättelsen för 2016

10.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott   

      respektive täckande av underskott                                    

11.  Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

12.  Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen

13.  Verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår framläggs för

      kännedom

14.  Motioner från enskilda medlemmar

15.  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2018)

16.  Val av vice föreningsordförande

17.  Val av övriga styrelseledamöter

18.  Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant

19.  Val av valberedning, minst tre ledamöter

20.  Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma

21.  Arvoden

22.  Övriga frågor som årsstämman beslutat ta upp till behandling

23.  Stämman avslutas

 

 

Styrelsen för Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås

Föreningen Aktiva Seniorer Västerås håller årsstämma den 8 mars kl. 18.00 i Stadshotellets festvåning, Västerås. Handlingar till stämman kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före stämman. De kan även rekvireras på föreningens telefon eller via e-post till föreningen eller någon styrelsemedlem. Motioner till föreningsstämman skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.